YLEISET VUOKRAEHDOT

Vuokrauksen kohde

Pasin Matkailuauto Tmi vuokraa ( Y- tunnus: 2723315-4) hallitilaa nr: 5 osoitteessa Ahrolantie 248, 39100 Hämeenkyrö.

Huomioita tilasta ja tilavuokran maksamisesta

Tilaa ja siellä oleva välineitä ja laitteita käytetään aina omalla vastuulla. Tila annetaan käyttöön ainoastaan vuokran maksajalle ja vuokran maksaja sitoutuu noudattamaan osana tätä sopimusta. Tila-vuokra sisältää arvonlisäveron.

Vahingonkorvausvastuu ja vuokranantajan vastuun rajoitus

Vuokraaja vastaa yksin kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokraajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta vuokranantajan tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Vuokraaja vastaa yksin nosturin, koneiden ja työkalujen käytöstä vuokra-aikana eikä vuokranantaja ole niistä vastuussa.

Vuokranantaja vastaa vain vuokraajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokranantajan vastuulle kuuluvan nosturin, koneiden tai työkalujen rikkoutumisesta, mikäli näitä on vuokra-aikana käytetty niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla.

Vuokraajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokraa vuokra-aikana.

Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahingot, jotka koskee kiinteistöä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Vuokraajalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika. Normaalissa käytössä hajonneista työkaluista ei peritä korvausta, mikäli rikkoutumisesta on ilmoitettu viimeistään vuokra-ajan päätyttyä.

Vuokraajan tulee siivota hallissa ja sen ympäristössä omat jälkensä ja laittaa työkalut omille määrätyille paikoilleen ja laittaa käytetyt nesteet niille erikseen määrättyihin astioihin.

Vuokraaja sitoutuu poistuessaan hetkeksikin vuokraamastaan kohteesta lukitsemaan kohteen.

Kielletyt työt hallissa: tulityöt, ruiskumaalaus.

Vuokranantaja perii siivoamattomasta hallista 100,00 euroa / tunti, sekä muut siihen liittyvät kulut.
Kaikki vuokrauskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua vuokrantantajalle. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta tai välinpitämättömästä toiminnasta ja menettelytavoista tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraajan tulee tutustua kaikkien laitteiden ja työkalujen ja erityisesti nosturin turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokraaja saa käyttää nosturia, työkaluja ja kiinteistöä ainoastaan niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, noudattaen niiden turva- ja käyttöohjeita. Vuokraaja vastaa työturvallisuus ynnä muiden määräysten noudattamisesta.

Maksamalla vuokran vahvistaa vuokraaja vastaanottaneensa nosturin turva- ja käyttöohjeen (käyttöohjevideo) alla linkki.

https://www.youtube.com/watch?v=GGa9iLNB1zc

Vuokranantajan oikeus perua vuokrasopimus / varaus

Vuokranantajalla on oikeus perua vuokrasopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokraaja ei noudata vuokraehtoja tai käyttää vuokraamaansa tilaa laittomaan tarkoitukseen tai käyttöehtojen vastaisesti. Tällaisissa tapauksissa vuokranantaja ei ole velvollinen maksamaan jäljellä olevasta vuokrasta hyvitystä.

Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa irtaimistoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai koneiden tai sen varaosien tai itse tilan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, vuokraaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja vuokranantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokrantajajan kotipaikan käräjäoikeus.

Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen
Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.
Vuokrallentajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja erikseen siitä ilmoittamatta.